Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 28.08.2023r.

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 02/08/2023/SM

z dnia 15 maja 2023r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 02/08/2023/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a zaprasza Oferentów do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:    

·       Lekarz ginekologii
·       Lekarz POZ
·       Lekarz chirurgii ogólnej


Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.  
Przewidywany czas trwania umowy – od 18.09.2023r. do 31.08.2026r.   
Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt
Dyrektor SZPZLO Warszawa–Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie
SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl  


Miejsce i termin składania ofert:


W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w formie elektronicznej na adres
konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 13.09.2023r. do godz. 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenia zdrowotne w zakresie …” a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.


Miejsce i termin otwarcia ofert:


Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 13.09.2023r. do godz. 13:00.   
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 15.09.2023r. do godz. 13:00.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

LINK DO MATERIAŁÓW

Skip to content