Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest SZPZLO Warszawa-Rembertów z siedzibą w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a, 04-491 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Piotr Gutkowski

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@szpzlo.waw.pl lub pisemnie na podany powyżej adres naszej siedziby.

Jeśli jesteś naszym pacjentem to twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z działalności leczniczej Administratora w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych, prowadzenia procesu leczenia, realizacji usług opieki zdrowotnej oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli jesteś naszym kontrahentem to twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia kontaktów biznesowych niezbędnych do realizacji umów. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b RODO.

Dane  kontrahentów oraz pacjentów mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Takim obowiązkiem może być wymiana informacji z właściwym organem podatkowym, zakładem ubezpieczeń społecznych czy Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom trzecim będącym m.in. podwykonawcami świadczeń zdrowotnych udzielanych Pacjentowi przez SZPZLO Warszawa-Rembertów. Mogą to być również podmioty świadczące na rzez Administratora usługi związanie z obsługą hostingu poczty elektronicznej oraz wsparcia usług IT.

Dane Pacjentów nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej ani do państw trzecich.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skip to content