Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/10/2023/ZU z dnia 30 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 01/10/2023/ZU

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a  
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla trzech lokalizacji zamawiającego oraz audytu dostępności cyfrowej strony www zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektów oraz zapewnianych usług”


Termin realizacji umowy – do 15.12.2023r.   


Informacje o treści zapytania ofertowego udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa–Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl

 
Miejsce i termin składania ofert:


W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 13.11.2023r. do godz. 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta wraz z napisem:
„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
Rembertów ul. Dwóch Mieczy 22a” z dopiskiem „Konkurs Ofert – Audyt zgodności”. a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.


Miejsce i termin otwarcia ofert:


Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 13.11.2023r. do godz. 13:00.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 15.11.2023r. do godz. 12:00.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia przysługuje skarga i protest.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr. 3 – Wykaz zrealizowanych usług.

Załącznik nr. 4 – Klauzula informacyjna.

Zapytanie audyt.

Skip to content