Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 07.12.2023r.

 OGŁOSZENIE

 na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 1/12/2023 z dnia 7 grudnia 2023r.w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.


Numer sprawy: 1/12/2023/SM

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

zaprasza Oferentów

do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:

  • Lekarz pediatra
  • Lekarz internista
  • Świadczenie usług stomatologicznych


Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Przewidywany czas trwania umowy – od 01.01.2024r. do 31.12.2026r.


Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt
Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie
SZPZLO Warszawa – Rembertów   www.szpzlo.waw.pl


Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a
do dnia 21.12.2023r. do godz. 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenia zdrowotne w zakresie
………………………………………”

 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia
21.12.2023r. o godz. 14:00.

 
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a
dnia 22.12.2023r. o godz. 12:00.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

 
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Link do materiałów

Skip to content