Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl


Warszawa, dnia 27.05.2024r.

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 02/05/2024/ZU z dnia 22 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.


Numer sprawy: 2/05/2024/ZU


Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów

zaprasza Oferentów
do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
„Przeprowadzenie procedury konkursowej na realizację badań laboratoryjnych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.


Przewidywany czas trwania umowy – od 13.06.2024r. do 31.07.2024r.


Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu i wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Magdalena Bakuła tel. 513-351-869 oraz na stronie SZPZLO Warszawa – Rembertów www.szpzlo.waw.pl


Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 10.06.2024r. do godz. 11:00.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – „Przeprowadzenie procedury wyłonienia dostawcy usługi realizacji badań laboratoryjnych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”


Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 11.06.2024r. o godz. 14:00.


Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 11.06.2024r. o godz. 14:30.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr. 3 – Wzór umowy

Skip to content