Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 28.08.2023r.

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/08/2023/SM

z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 01/08/2023/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a zaprasza Oferentów do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na realizację programu:    

„Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania”
Przewidywany czas trwania umowy – od dnia podpisania umowy do 15.12.2023r.   
Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt
Halina Nowak, tel. 515 180 231 oraz na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl  


Miejsce i termin składania ofert:


W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 15.09.2023r. do godz. 13:00.  
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenia zdrowotne w zakresie …” a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.


Miejsce i termin otwarcia ofert:


Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 15.09.2023r. o godz. 14:00.   
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 15.09.2023r. o godz. 14:00.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

LINK DO MATERIAŁÓW

Skip to content