Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 02.05.2024r.

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 1/05/2024 z dnia 2 maja 2024r.w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

Numer sprawy: 1/05/2024/SM

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a zaprasza Oferentów do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:

Wykonywanie i opis badań Doppler na sprzęcie i w siedzibie Zleceniobiorcy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Przewidywany czas trwania umowy – od 01.06.2024r. do 31.05.2027r.


Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Magdalen Bakuła tel. 513-351-869 oraz na stronie SZPZLO Warszawa – Rembertów www.szpzlo.waw.pl


Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 17.05.2024r. do godz. 12:00.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenia zdrowotne w zakresie ………………………………………”


Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 17.05.2024r. o godz. 14:00.


Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 21.05.2024r. o godz. 12:00.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr. 3 – Wzór umowy

Skip to content