Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, 20 września 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 130 000zł.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2023 i 2024 rok

Nr sprawy : 1/09/2023/ZZ
przedmiotem zamówienia jest:

wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2023 i 2024 rok.

Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert
Wartość zamówienia – poniżej 130 000zł.


Szczegółowe wymagania dla oferentów zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Składanie ofert częściowych: nie


Składanie ofert wariantowych: nie


Kryteria oceny ofert:
cena oferty – waga 80%,
doświadczenie w prowadzeniu badań w podmiotach leczniczych– waga 20%


Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z załącznikiem – Specyfikacją, formularzem ofertowym
i wykazem usług www.szpzlo.waw.pl


Miejsce otrzymania specyfikacji:
z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a


Miejsce składania ofert:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a – do dnia 06 października 2023r. do 15:00


Osoba do kontaktów: Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767
Załączniki do ogłoszenia:

  1. Specyfikacja – instrukcja dla oferentów wraz załącznikami.
  2. Załącznik nr 1 do zapytania – formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do zapytania – wykaz usług.
  4. Załącznik nr 3 do zapytania – wzór umowy.
Skip to content