Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dwóch Mieczy 22a, 04-491 Warszawa


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) i w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.


Wymagane kwalifikacje kandydata:


Kandydatem na Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.


Powyższe wymagania wynikają z art 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów (podanie powinno być podpisane przez kandydata),
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (powinien być podpisany przez kandydata),
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (w szczególności: dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, w tym świadectwa pracy, a także dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, itp.),
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (w oryginale),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska (oświadczenie powinno być podpisane przez kandydata),
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów (oświadczenie powinno być podpisane przez kandydata).

Powyższe wymagania wynikają z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.


W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów, z wyłączeniem punktu 5, kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Prezydenta m.st. Warszawy lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.


Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie 12 dni od dnia opublikowania ogłoszenia do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, w dniach i godzinach (godz. 8:00-16:00) jego urzędowania, adres: 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2, pok. nr 3.32. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Polityki Zdrowotnej.


Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów”.


Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy.
O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej na którym przeprowadzone będą indywidualne rozmowy z kandydatami, kandydaci, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów do konkursu lub bezzwłocznie zostaną one wysłane pocztą na adres kandydata podany na kopercie.

Rekomendowane artykuły

Skip to content