Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 21.05.2024r.


OGŁOSZENIE


na podstawie Regulaminu udzielania przez SZPZLO Warszawa-Rembertów zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000zł oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa Rembertów nr 01/05/2024/ZU z dnia 20 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.


Numer sprawy: 1/05/2024/ZU
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów
zaprasza Oferentów
do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
„Świadczenie usług opieki informatycznej”

Świadczenie usług opieki informatycznej dotyczy:

  1. całodobowa gotowość do obsługi stacjonarnej lub zdalnej serwerów wchodzących w skład infrastruktury informatycznej zleceniodawcy,
  2. administrowanie lokalną siecią komputerową (naprawy, konserwacja, stały nadzór nad poprawnością działania komputerów i serwerów)
  3. instalacja i konfiguracja stacji roboczych, drukarek,
  4. instalacja i aktualizacja oprogramowania,
  5. zdalnej, telefonicznej lub osobistej pomocy technicznej związanej z obsługą sprzętu informatycznego Zamawiającego
  6. zabezpieczenie serwerów i komputerów przed włamaniem i utratą danych,
  7. realizacja, nadzorowanie i kontrolowanie procesu backupu danych,
  8. kontrola prawidłowości wdrożeń systemów komputerowych,
  9. nadzór eksploatacyjny nad wdrożonym oprogramowaniem,
  10. inne zadania z zakresu opieki informatycznej zlecane przez Dyrektora SZPZLO Warszawa Rembertów w ramach roboczogodzin ryczałtowych jak i poza nimi,

Przewidywany czas trwania umowy – od 04.06.2024r. do 31.05.2027r.

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Magdalena Bakuła tel. 513-351-869 oraz na stronie SZPZLO Warszawa – Rembertów www.szpzlo.waw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 03.06.2024r. do godz. 11:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenie usług opieki informatycznej

Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 03.06.2024r. o godz. 12:00.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 03.06.2024r. o godz. 14:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy (Aby pobrać plik kliknij prawym i zapisz link jako)

Załącznik nr. 2 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr. 3 – Wzór umowy

Skip to content