Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do szpzlo.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: koordynator@szpzlo.waw.pl

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła powyżej 4:1. Pracujemy nad poprawą kontrastu i możliwością jego zmiany.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie zespołu jako pracownicy pamiętamy i przypominamy o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie szpzlo.waw.pl umieszczamy pliki do pobrania – dotyczą one ogłaszanych przez nas konkursów

Powiększanie strony

W naszym serwisie istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Wielkość czcionek możliwa jest do zmiany za pomocą przycisku CTRL +rolka w myszce. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.05.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt z koordynatorem dostępności możliwy jest przez skierowanie informacji pisemnej na jeden z trzech adresów naszych przychodni, elektronicznie na adres koordynator@szpzlo.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 612 25 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia przy ul. Zawiszaków 23

Budynek dwukondygnacyjny z dwoma poziomami parteru i piętrem

Przychodnia posiada cztery wejścia:

Wejście główne przez podwójne drzwi skrzydłowe od parkingu przy ul. Zawiszaków – pochylnia dla wózków inwalidzkich

Wejście od ul. Zawiszaków – 2 stopnie schodowe, podwójne drzwi skrzydłowe

Wejście do poradni dziecięcej od parkingu przy ul. Zawiszaków – pochylnia dla wózków dziecięcych, schody, podwójne drzwi skrzydłowe

Wejście od parkingu przy ul. Zawiszaków przez ruchomą platformę na podwyższony parter oraz piętro

Na parterze znajduje się rejestracja POZ, rejestracja do specjalistyki, rejestracja rehabilitacji, gabinet lekarza poz/ lekarza rehabilitacji, pomieszczenia o typie boksów na zabiegi fizykoterapii i pomieszczenia do ćwiczeń kinezyterapii.

Na półpiętrze znajdują się gabinet zabiegowy, rejestracja dziecięca, gabinet lekarza pediatry – półpiętro dostępne od strony ruchomej platformy, poradni dziecięcej (schody lub podjazd), rejestracji ogólnej (schody)

Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety lekarzy POZ oraz specjalistów ginekologii i chirurgii ogólnej. Dostęp do gabinetów schodami lub platformą dla niepełnospranych.

na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych

na półpiętrze i piętrze toalety

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Pacjenci mogą skorzystać z porad:

– lekarzy POZ,

– lekarzy pediatrów,

– chirurga,

– ginekologa,

– lekarza rehabilitacji,

oraz zabiegów kinezy oraz fizykoterapii.

Filia przy ul.Dwóch Mieczy

Filia nr 1 Przychodni nr 1 znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym.

Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne SZPZLO. Wejście do filii od ulicy Dwóch Mieczy przez drzwi skrzydłowe, schody

Wejście na pierwsze piętro poprzez pojedyncze drzwi skrzydłowe oraz schody lub zewnętrzną platformę znajdującą się po prawej stronie budynku od strony podwórka.

Na piętrze znajduje się rejestracja POZ, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski oraz poradnia stomatologiczna, toaleta dla osób niepełnosprawnych

Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Pacjenci mają możliwość skorzystać z porad lekarzy:

– podstawowej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych

– stomatologa

W gabinecie zabiegowym można oddać krew do badań laboratoryjnych, wykonać  EKG i zlecone przez lekarzy iniekcje.

Filia przy ul. Chełmżyńskiej

Filia nr 2 Przychodni nr 1 znajduje się w budynku wielopiętrowym na parterze.

Główne wejście od strony ulicy Chełmżyńskiej przez pojedyncze drzwi skrzydłowe. Na wprost wejścia znajduje się rejestracja POZ dla dorosłych i specjalistyki w zakresie alergologii.

Od ulicy Niepołomickiej, naprzeciwko małego parkingu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Pacjenci mają możliwość skorzystać z porad lekarzy:

– lekarzy POZ tylko dla dorosłych,

– Alergologa dla dzieci i dorosłych

W gabinecie zabiegowym można oddać krew do badań laboratoryjnych, wykonać  EKG, badania spirometryczne oraz zlecone przez lekarzy iniekcje.

Dodatkowo w pomieszczeniach filii mieści się Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży funkcjonująca w ramach MOW NFZ czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

Skip to content