Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Warszawa, dnia 04.07.2024r.

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/07/2024/SMz dnia 04 lipca 2024r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 01/07/2024/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów

do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie: Lekarz pediatra


Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Przewidywany czas trwania umowy – od 22.07.2024r. do 30.06.2027r.

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt yrektor SZPZLO Warszawa–Rembertów Magdalena Bakuła tel. 513-351-869 oraz na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl

Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 18.07.2024r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Świadczenia zdrowotne w zakresie …” a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 18.07.2024r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 18.07.2024r. do godz. 14:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr. 3 – Wzór umowy

Skip to content